Informacja - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 2019-09-23 dotyczący GP.6733.8.2019.PK

Data wydania 2019-09-23
w sprawie GP.6733.8.2019.PK
Tytuł Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

            Bielsk Podlaski,  23 września 2019 r.

znak sprawy: GP.6733.8.2018.PK

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz.1945) w związku z art. 6 pkt 2) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 21) w myśl art. 61 §4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), Urząd Miasta Bielsk Podlaski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie, na wniosek z dnia 20.09.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego przez Miasto Bielsk Podlaski z siedzibą przy ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski reprezentowane przez Burmistrza Miasta Pana Jarosława BOROWSKIEGO.

        Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę tłoczni ścieków (przepompowni) planowanej na części działki oznaczonej nr geod.: 783 (obręb: 3 BIELSK PODLASKI) zlokalizowanej przy ul. Strzelniczej w Bielsku Podlaskim.

           Zapraszamy do udziału w przedmiotowym postępowaniu, które prowadzone jest w pokoju nr 215 (II piętro) Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, przy ul. Kopernika 1.

           Ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji na opisanym wyżej terenie mogą być wnoszone w terminie 7 dni po doręczeniu  niniejszego  obwieszczenia.

           W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.                                                                                       

Z up. Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

Kazimierz Prus

– Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

w dniu 23.09.2019 r. poprzez:

 - wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  Bielsk Podlaski;

 - umieszczenie na stronie internetowej;

 - słupach ogłoszeniowych na terenie miasta;

 - w tym w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni od dnia ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Data wytworzenia: 2019-09-23

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2019-09-23

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2019-09-23