Informacja - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GP.6733.1.2020.PK z dnia 2020-01-10 dotyczący Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GP.6733.1.2020.PK

Data wydania 2020-01-10
w sprawie Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GP.6733.1.2020.PK
Tytuł Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GP.6733.1.2020.PK

            Bielsk Podlaski, dnia 10 stycznia 2020 r.

znak sprawy: GP.6733.1.2020.PK

 O B W I E S Z C Z E N I E

           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) w związku z art. 6 pkt 2) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2019 r. poz. 2204) w myśl art. 61 §4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), Urząd Miasta Bielsk Podlaski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie, na wniosek z dnia 03.01.2020 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym złożony przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S. A. z siedzibą przy ul. 3 Maja 22, 17-100 Bielsk Podlaski reprezentowane przez Prezesa Zarządu Pana Jerzego KRASSOWSKIEGO.

          Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę preizolowanej osiedlowej sieci ciepłowniczej od istniejącej sieci ciepłowniczej przy ul. Piłsudskiego wraz z przyłączem do budynku usługowego przy ul. Piłsudskiego 11 planowanej na części działek oznaczonych nr geod.: 1667/3, 1671/3, 1672/3, 1684/3, 1699/6, 1699/7, 1699/9, 1700/3, 1700/4, 1707/1, 1712/12, 1712/46 (obręb: 3 BIELSK PODLASKI) zlokalizowanej przy ul. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim.

           Zapraszamy do udziału w przedmiotowym postępowaniu, które prowadzone jest w pokoju nr 215 (II piętro) Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, przy ul. Kopernika 1.

           Ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji na opisanym wyżej terenie mogą być wnoszone w terminie 7 dni po doręczeniu  niniejszego  obwieszczenia.

          W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.                                                                                      

Z up. Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

Kazimierz Prus

 Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

w dniu 13.01.2020 r. poprzez:

 - wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  Bielsk Podlaski;

 - umieszczenie na stronie internetowej;

 - słupach ogłoszeniowych na terenie miasta;

 - w tym w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni od dnia ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Data wytworzenia: 2020-01-10

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2020-01-10

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2020-01-10