Informacja - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie nr GP.6733.6.2020.PK w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 2020-03-12 dotyczący Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie nr GP.6733.6.2020.PK w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data wydania 2020-03-12
w sprawie Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie nr GP.6733.6.2020.PK w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Tytuł Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie nr GP.6733.6.2020.PK w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

            Bielsk Podlaski, dnia 12 marca 2020 r.

znak sprawy: GP.6733.6.2020.PK

 

O B W I E S Z C Z E N I E

          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) w związku z art. 6 pkt 2) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2019 r. poz. 2204) w myśl art. 61 §4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256), Urząd Miasta Bielsk Podlaski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie, na wniosek z dnia 10.03.2020 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym złożony przez Miasto Bielsk Podlaski z siedzibą przy ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski reprezentowane przez Burmistrza Miasta Pana Jarosława BOROWSKIEGO.

        Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz budowę nawierzchni drogi planowanych na części działek oznaczonych nr geod.: 1707/5, 1707/4, 1708/9, 1708/10, 1709/6, 1708/5, 1737/2 (obręb: 3 BIELSK PODLASKI) zlokalizowanych przy ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim.

        Zapraszamy do udziału w przedmiotowym postępowaniu, które prowadzone jest w pokoju nr 215 (II piętro) Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, przy ul. Kopernika 1.

        Ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji na opisanym wyżej terenie mogą być wnoszone w terminie 7 dni po doręczeniu  niniejszego  obwieszczenia.

        W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256), doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.                                                                                             

Z up. Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

Kazimierz Prus

 Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

w dniu 12.03.2020 r. poprzez:

 - wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  Bielsk Podlaski;

 - umieszczenie na stronie internetowej;

 - słupach ogłoszeniowych na terenie miasta;

 - w tym w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni od dnia ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Data wytworzenia: 2020-03-12

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2020-03-12

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2020-03-12