Informacja - obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie nr GP.6733.27.2021.PK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 2021-06-08 dotyczący rozbudowy i przebudowy budynków internatu wraz z niezbędną infrastrukturą przy zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Bielskiej przy ul. Hołowieskiej 18 w Bielsku Podlaskim planowanego na działkach oznaczonych nr ewid.: 107/15 stanowiącej pas drogowy ul. Walecznych położonej w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI.

Data wydania 2021-06-08
w sprawie rozbudowy i przebudowy budynków internatu wraz z niezbędną infrastrukturą przy zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Bielskiej przy ul. Hołowieskiej 18 w Bielsku Podlaskim planowanego na działkach oznaczonych nr ewid.: 107/15 stanowiącej pas drogowy ul. Walecznych położonej w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI.
Tytuł obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie nr GP.6733.27.2021.PK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

            Bielsk Podlaski, dnia 08 czerwca 2021 r.

znak sprawy: GP.6733.27.2021.PK

 O B W I E S Z C Z E N I E

 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741) w związku z art. 6 pkt 6) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990) w myśl art. 61 §4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), Urząd Miasta Bielsk Podlaski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie na wniosek z dnia 04.06.2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o funkcji  usługowej, złożony przez Powiat Bielski z siedzibą przy ul. Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski reprezentowany łącznie przez Starostę Pana Sławomira Jerzego SNARSKIEGO oraz Wicestarostę Pana Piotra BOŻKO.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje rozbudowę i przebudowę budynków internatu wraz z niezbędną infrastrukturą przy zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Bielskiej przy ul. Hołowieskiej 18 w Bielsku Podlaskim planowanego na działkach oznaczonych nr ewid.: 107/15 stanowiącej pas drogowy ul. Walecznych położonej w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI.  

Zapraszamy do udziału w przedmiotowym postępowaniu, które prowadzone jest w pokoju nr 215 (II piętro) Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, przy ul. Kopernika 1.

Ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji na opisanym wyżej terenie mogą być wnoszone w terminie 7 dni po doręczeniu  niniejszego  obwieszczenia.

W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

podpisał

z up. Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

Kazimierz Prus

 Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej

 

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

w dniu 08.06.2021 r. poprzez:

 - wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  Bielsk Podlaski;

 - umieszczenie na stronie internetowej;

 - słupach ogłoszeniowych na terenie miasta;

 - w tym w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni od dnia ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Data wytworzenia: 2021-06-09

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2021-06-09

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2021-06-09