Informacja - obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie nr GP.6733.20.2021.PK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 2021-05-18 dotyczący budowy gazociągu średniego ciśnienia wraz niezbędną infrastrukturą techniczną planowanego na części działek oznaczonych nr ewid.: 950/11 i 4104 stanowiącej pas drogowy Drogi Krajowej nr 19 - ul. Białostockiej położonej w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI.

Data wydania 2021-05-18
w sprawie budowy gazociągu średniego ciśnienia wraz niezbędną infrastrukturą techniczną planowanego na części działek oznaczonych nr ewid.: 950/11 i 4104 stanowiącej pas drogowy Drogi Krajowej nr 19 - ul. Białostockiej położonej w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI.
Tytuł obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie nr GP.6733.20.2021.PK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

            Bielsk Podlaski, dnia 18 maja 2021 r.

znak sprawy: GP.6733.20.2021.PK

 O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741) w związku z art. 6 pkt 2) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) w myśl art. 61 §4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), Urząd Miasta Bielsk Podlaski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie na wniosek z dnia 06.05.2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym złożony przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w imieniu i na rzecz której występuje Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku z siedzibą przy ul. Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok reprezentowany przez pełnomocnika Panią Monikę Jamiołkowską.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę gazociągu średniego ciśnienia wraz niezbędną infrastrukturą techniczną planowanego na części działek oznaczonych nr ewid.: 950/11 i 4104 stanowiącej pas drogowy Drogi Krajowej nr 19 - ul. Białostockiej położonej w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI.

Zapraszamy do udziału w przedmiotowym postępowaniu, które prowadzone jest w pokoju nr 215 (II piętro) Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, przy ul. Kopernika 1.

Ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji na opisanym wyżej terenie mogą być wnoszone w terminie 7 dni po doręczeniu  niniejszego  obwieszczenia.

W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

                                                    podpisał

z up. Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

Kazimierz Prus

 Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

w dniu 18.05.2021 r. poprzez:

 - wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  Bielsk Podlaski;

 - umieszczenie na stronie internetowej;

 - słupach ogłoszeniowych na terenie miasta;

 - w tym w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni od dnia ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Data wytworzenia: 2021-05-18

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2021-05-18

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2021-05-18