Informacja - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie nr GP.6733.15.2020.PK w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 2020-09-18 dotyczący Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę osiedlowej preizolowanej sieci ciepłowniczej od komory w działce o numerze geod.: 1416/9 do komory ciepłowniczej zlokalizowanej na działce o numerze geodezyjnym 217/20

Data wydania 2020-09-18
w sprawie Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę osiedlowej preizolowanej sieci ciepłowniczej od komory w działce o numerze geod.: 1416/9 do komory ciepłowniczej zlokalizowanej na działce o numerze geodezyjnym 217/20
Tytuł Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie nr GP.6733.15.2020.PK w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

            Bielsk Podlaski, dnia 18 września 2020 r.

znak sprawy: GP.6733.15.2020.PK

 O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) w związku z art. 6 pkt 2) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2019 r. poz. 2204) w myśl art. 61 §4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256), Urząd Miasta Bielsk Podlaski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie, na wniosek z dnia 10.09.2020 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym złożony przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S. A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim reprezentowane przez Prezesa Zarządu Pana Jerzego KRASSOWSKIEGO.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę osiedlowej preizolowanej sieci ciepłowniczej od komory w działce o numerze geod.: 1416/9 do komory ciepłowniczej zlokalizowanej na działce o numerze geodezyjnym 217/20 planowanej na części działek oznaczonych nr geod.:

1416/9                              – stanowiącej pas drogi krajowej nr 19 - ul. Piłsudskiego;

1416/4, 1411/3                  - stanowiącej pas drogi gminnej ul. Piłsudskiego;

1327/7, 1327/4, 217/20      – własność osób i podmiotów trzecich;

59/38, 59/12                     – stanowiącej tereny zamknięte PKP;

59/41, 135/2                     – stanowiącej pas drogi wojewódzkiej ul. 11 Listopada  położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI.

Z uwagi na obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego oraz tereny zamknięte PKP we wnioskowanym obszarze,  postępowanie w przedmiotowej sprawie zostanie przeprowadzone w zakresie części nieruchomości oznaczonych nr geod.: 59/41, 59/12
i 217/12.  

Zapraszamy do udziału w przedmiotowym postępowaniu, które prowadzone jest w pokoju nr 215 (II piętro) Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, przy ul. Kopernika 1.

Ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji na opisanym wyżej terenie mogą być wnoszone w terminie 7 dni po doręczeniu  niniejszego  obwieszczenia.

W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256), doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

                                                                                      

Z up. Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

Kazimierz Prus

 Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

w dniu 18.09.2020 r. poprzez:

 - wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  Bielsk Podlaski;

 - umieszczenie na stronie internetowej;

 - słupach ogłoszeniowych na terenie miasta;

 - w tym w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni od dnia ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Data wytworzenia: 2020-09-18

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2020-09-18

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2020-09-18