Informacja - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie nr GP.6733.13.2020.PK w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 2020-08-19 dotyczący GP.6733.13.2020.PK

Data wydania 2020-08-19
w sprawie GP.6733.13.2020.PK
Tytuł Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie nr GP.6733.13.2020.PK w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

            Bielsk Podlaski, dnia 19 sierpnia 2020 r.

znak sprawy: GP.6733.13.2020.PK

 O B W I E S Z C Z E N I E

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) w związku z art. 6 pkt 2) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2019 r. poz. 2204) w myśl art. 61 §4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256), Urząd Miasta Bielsk Podlaski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie na wniosek z dnia 13.08.2020 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym złożony przez PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w imieniu i na rzecz której występuje pełnomocnik Pan Tomasz SUROWIEC.

           Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę linii kablowej SN 15 kV o długości ok. 50m, planowanej na działkach oznaczonych nr geod.: 540/6 i 500/29 (obręb: 3 BIELSK PODLASKI) stanowiących pas drogi krajowej nr 19 - ul. Wojska Polskiego w Bielsku Podlaskim.

           Zapraszamy do udziału w przedmiotowym postępowaniu, które prowadzone jest w pokoju nr 215 (II piętro) Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, przy ul. Kopernika 1.

           Ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji na opisanym wyżej terenie mogą być wnoszone w terminie 7 dni po doręczeniu  niniejszego  obwieszczenia.

           W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256), doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.                                                                                    

podpisał Z up. Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

Kazimierz Prus

 Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej

 

 

 

 

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

w dniu 20.08.2020 r. poprzez:

 - wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  Bielsk Podlaski;

 - umieszczenie na stronie internetowej;

 - słupach ogłoszeniowych na terenie miasta;

 - w tym w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni od dnia ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Data wytworzenia: 2020-08-19

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2020-08-19

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2020-08-19