Informacja - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie nr GP.6733.12.2019.PK z dnia 2019-12-10 dotyczący GP.6733.12.2019.PK

Data wydania 2019-12-10
w sprawie GP.6733.12.2019.PK
Tytuł Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie nr GP.6733.12.2019.PK

           Bielsk Podlaski, dnia 10 grudnia 2019 r.

znak sprawy: GP.6733.12.2019.PK

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz.1945) w związku z art. 6 pkt 2) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2019 r. poz. 2204) w myśl art. 61 §4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), Urząd Miasta Bielsk Podlaski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie na wniosek z dnia 06.12.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym złożony przez PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie z siedzibą przy ul. Garbarskiej 21a, 20-340 Lublin,
w imieniu i na rzecz której występuje Pan Tomasz SUROWIEC reprezentujący podmiot gospodarczy pod nazwą TARE Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Składowej 12 lok. 211, 15-399 Białystok.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę sieci kablowej średniego napięcia 15kV o długości ok. 1,5 km planowanej na części działek oznaczonych nr geod.: 4325/3, 4324/1  (obręb: 3 BIELSK PODLASKI) zlokalizowanych przy ul. B. Prusa w Bielsku Podlaskim.

Zapraszamy do udziału w przedmiotowym postępowaniu, które prowadzone jest w pokoju nr 215 (II piętro) Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, przy ul. Kopernika 1.

Ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji na opisanym wyżej terenie mogą być wnoszone w terminie 7 dni po doręczeniu  niniejszego  obwieszczenia.

W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.                                                                                      

Z up. Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej

Kazimierz Prus

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

w dniu 10.12.2019 r. poprzez:

 - wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  Bielsk Podlaski;

 - umieszczenie na stronie internetowej;

 - słupach ogłoszeniowych na terenie miasta;

 - w tym w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni od dnia ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Data wytworzenia: 2019-12-10

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2019-12-11

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2019-12-11