Informacja - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie GP.6733.5.2019.ZT z dnia 2019-05-28 dotyczący OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie GP.6733.5.2019.ZT

Data wydania 2019-05-28
w sprawie OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie GP.6733.5.2019.ZT
Tytuł OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie GP.6733.5.2019.ZT

Bielsk Podlaski, dn. 28 maja 2019 r.

G.P.6733.5.2019.ZT

 

O B W I E S Z C Z E N I E

             Na podstawie art. 53  ust. 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 t. j.)  w związku z art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca  2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 j.t.) zawiadamia się, że w wyniku wniosku z dnia 24.05.2019r Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Drohiczynie ul. Kościelna 10, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie Centrum Opiekuńczego w ramach budynku  domu opieki społecznej  z placówką opiekuńczo- wychowawczą, hospicjum, centrum charytatywno- edukacyjne wraz z zagospodarowaniem terenu i zatoką parkingową, na działkach oznaczonych nr geod. 1525/5, 1624/2, 1625/3,1625/9, 1625/15, 1626/4, 1626/6, 1627/2 położonych przy ul. Poświętnej  oraz części działki nr 1417/1 stanowiącej pas drogowy ul. Poświętnej, położonych  w Bielsku Podlaskim.

           Pan/ i/ ma prawo zapoznać się z wnioskiem i aktami sprawy, zgłosić ewentualne uwagi i zastrzeżenia odnośnie zebranych dowodów i materiałów w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia w Referacie Gospodarki przestrzennej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, pokój  215.

           Jeżeli nie skorzysta Pan/i z tego prawa tut. Urząd po upływie wyznaczonego terminu podejmie decyzję w oparciu o dowody znajdujące się w aktach sprawy.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane

do wiadomości stronom postępowania

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

i słupach ogłoszeniowych na terenie miasta

oraz stronie internetowej w dniu 28.05.2019r

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Zdzisław Tworkowski

Data wytworzenia: 2019-05-28

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2019-05-28

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2019-05-28