Informacja - Obwieszczenie o skompletowaniu akt z dnia 2019-10-01 dotyczący GP.6733.8.2019.PK

Data wydania 2019-10-01
w sprawie GP.6733.8.2019.PK
Tytuł Obwieszczenie o skompletowaniu akt

Bielsk Podlaski, dnia 01 października 2019 r.

nasz znak: GP.6733.8.2019.PK

 

O B W I E S Z C Z E N I E

  Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) - Urząd Miasta Bielsk Podlaski podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego wszczętej na wniosek z dnia 20.09.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego przez Miasto Bielsk Podlaski z siedzibą przy ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski reprezentowane przez Burmistrza Miasta Pana Jarosława BOROWSKIEGO – zostały skompletowane akta sprawy.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę tłoczni ścieków (przepompowni) planowanej na części działki oznaczonej nr geod.: 783 (obręb: 3 BIELSK PODLASKI) zlokalizowanej przy ul. Strzelniczej w Bielsku Podlaskim.

W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

podpisał

z upoważnienia Burmistrza Miasta

 Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej

Kazimierz Prus

 

 

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

poprzez  umieszczenie w dniu  02.10.2019 r. na:

-  tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

-  stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

-  słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Data wytworzenia: 2019-10-01

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2019-10-02

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2019-10-02