Informacja - obwieszczenie o skompletowaniu akt z dnia 2019-02-14 dotyczący GP.6733.1.2019.PK

Data wydania 2019-02-14
w sprawie GP.6733.1.2019.PK
Tytuł obwieszczenie o skompletowaniu akt

 

Bielsk Podlaski, dnia 14 luty 2019 r.

nasz znak: GP.6733.1.2019.PK

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

              Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) - Urząd Miasta Bielsk Podlaski podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego prowadzonej na wniosek z dnia 24.12.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym, złożony przez PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Garbarskiej 21a, 20-340 Lublin, w imieniu i na rzecz której występuje Pan Waldemar WASZKIEWICZ, ul. Produkcyjna 102 lok. 120,15-680 Białystok – zostały skompletowane akta sprawy.

              Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV o długości ok. 467 planowanej na części działek oznaczonych nr geod.: 3356, 3176, 3156/2, 3124, 3056/5, 3056/6, 2550/5, 3340/3 (obręb: 3 BIELSK PODLASKI) zlokalizowanej przy ul. S. Batorego i ul. R. Traugutta w Bielsku Podlaskim.

            W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

podpisał

z upoważnienia Burmistrza Miasta

 Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej

Kazimierz Prus

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

poprzez  umieszczenie w dniu  15.02.2019 r. na:

-  tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

-  stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

-  słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Pawel Korniluk

Data wytworzenia: 2019-02-14

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2019-02-15

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2019-02-15