Informacja - Obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 2019-06-05 dotyczący GP.6733.5.2019.PK

Data wydania 2019-06-05
w sprawie GP.6733.5.2019.PK
Tytuł Obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Bielsk Podlaski, dnia 05 czerwca 2019 r.

nasz znak: GP.6733.3.2019.PK

 O B W I E S Z C Z E N I E

              Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) - Urząd Miasta Bielsk Podlaski podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym prowadzonej na wniosek z dnia 14.05.2019 r. złożony przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S. A. z siedzibą przy ul. 3 Maja 22, 17-100 Bielsk Podlaski reprezentowane przez Prezesa Zarządu Pana Jerzego KRASSOWSKIEGO – zostały skompletowane akta sprawy.

            Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę preizolowanej osiedlowej sieci ciepłowniczej od istniejącej sieci ciepłowniczej znajdującej się w budynku węzła cieplnego przy ul. Mickiewicza 200A do trójnika wraz z przyłączami: 1) od trójnika do węzła cieplnego w projektowanym budynku usługowo-handlowym, 2) od trójnika  do węzła cieplnego w Centrum Logistycznym przy ul. Mickiewicza 200 planowanej na części działek oznaczonych nr geod.: 4697/16, 4697/3, 4697/2, 4697/5, 4697/14 (obręb: 3 BIELSK PODLASKI) zlokalizowanej przy ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim.

            W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

podpisał

z upoważnienia Burmistrza Miasta

 Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej

Kazimierz Prus

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

poprzez  umieszczenie w dniu  05.06.2019 r. na:

-  tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

-  stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

-  słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Data wytworzenia: 2019-06-05

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2019-06-05

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2019-06-05