Informacja - Obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie nr GP.6733.9.2021.PK o ustaleniu lokalizacji inwetycji celu publicznego z dnia 2021-04-21 dotyczący Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę gazociągu średniego ciśnienia wraz niezbędną infrastrukturą techniczną planowanego na części działki oznaczonej nr ewid.: 1416/9 stanowiącej pas Drogi Krajowej nr 19 - ul. Piłsudskiego położonej w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI.

Data wydania 2021-04-21
w sprawie Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę gazociągu średniego ciśnienia wraz niezbędną infrastrukturą techniczną planowanego na części działki oznaczonej nr ewid.: 1416/9 stanowiącej pas Drogi Krajowej nr 19 - ul. Piłsudskiego położonej w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI.
Tytuł Obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie nr GP.6733.9.2021.PK o ustaleniu lokalizacji inwetycji celu publicznego

 

Bielsk Podlaski, dnia 21 kwietnia 2021 r.

nasz znak: GP.6733.9.2021.PK

 O B W I E S Z C Z E N I E

 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256) Urząd Miasta Bielsk Podlaski podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym prowadzonej na wniosek z dnia 22.03.2021 r. złożony przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w imieniu i na rzecz której występuje pełnomocnik Pani Izabela KOZŁOWSKA  – zostały skompletowane akta sprawy.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę gazociągu średniego ciśnienia wraz niezbędną infrastrukturą techniczną planowanego na części działki oznaczonej nr ewid.: 1416/9 stanowiącej pas Drogi Krajowej nr 19 - ul. Piłsudskiego położonej w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI.

W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

poprzez  umieszczenie w dniu  22.04.2021 r. na:

-  tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

-  stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

-  słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Data wytworzenia: 2021-04-21

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2021-04-22

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2021-04-22