Informacja - Obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie nr GP.6733.8.2021.PK o ustaleniu lokalizacji inwetycji celu publicznego z dnia 2021-04-21 dotyczący Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę gazociągu średniego ciśnienia wraz niezbędną infrastrukturą techniczną planowanego na części działek oznaczonych nr ewid.: 4009/9, 1737/2, 2452/4, 2459/1, 2411/11, 2411/12, 2411/8, 2411/10, 2542/1, 2549/1, 2754, 2782, 2327, 2559, 2550/7, 2549/2, 2568/4, 5234, 3091/1, 3119 stanowiących pas drogowe ulic Ogrodowej, Północnej, Widowskiej, Chmielnej położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI

Data wydania 2021-04-21
w sprawie Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę gazociągu średniego ciśnienia wraz niezbędną infrastrukturą techniczną planowanego na części działek oznaczonych nr ewid.: 4009/9, 1737/2, 2452/4, 2459/1, 2411/11, 2411/12, 2411/8, 2411/10, 2542/1, 2549/1, 2754, 2782, 2327, 2559, 2550/7, 2549/2, 2568/4, 5234, 3091/1, 3119 stanowiących pas drogowe ulic Ogrodowej, Północnej, Widowskiej, Chmielnej położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI
Tytuł Obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie nr GP.6733.8.2021.PK o ustaleniu lokalizacji inwetycji celu publicznego

 

Bielsk Podlaski, dnia 21 kwietnia 2021 r.

nasz znak: GP.6733.8.2021.PK

 O B W I E S Z C Z E N I E

 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256) Urząd Miasta Bielsk Podlaski podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym prowadzonej na wniosek z dnia 22.03.2021 r. zmieniony w dniu 19.04.2021 r. przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w imieniu i na rzecz której występuje pełnomocnik Pani Izabela KOZŁOWSKA  – zostały skompletowane akta sprawy.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę gazociągu średniego ciśnienia wraz niezbędną infrastrukturą techniczną planowanego na części działek oznaczonych nr ewid.: 4009/9, 1737/2, 2452/4, 2459/1, 2411/11, 2411/12, 2411/8, 2411/10, 2542/1, 2549/1, 2754, 2782, 2327, 2559, 2550/7, 2549/2, 2568/4, 5234, 3091/1, 3119 stanowiących pas drogowe ulic Ogrodowej, Północnej, Widowskiej, Chmielnej położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI.

W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

poprzez  umieszczenie w dniu  22.04.2021 r. na:

-  tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

-  stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

-  słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Data wytworzenia: 2021-04-21

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2021-04-22

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2021-04-22