Informacja - Obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie nr GP.6733.8.2020.ZT z dnia 2020-03-26 dotyczący obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GP.6730.8.2020.ZT

Data wydania 2020-03-26
w sprawie obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GP.6730.8.2020.ZT
Tytuł Obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie nr GP.6733.8.2020.ZT

Bielsk Podlaski, dnia 26 marca 2020 r.

GP.6733.8.2020.ZT

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 t. j..) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 tekst jednolity) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski podaje się do publicznej wiadomości, że zostały skompletowane akta sprawy, dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie sieci kablowej średniego napięcia 15kV, na działce oznaczonej nr geod. 839/5 położonej przy ul. Bema  w Bielsku Podlaskim.

 

    W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r, poz. 256 ze zm.) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

niniejsze obwieszczenie zostaje podane 

do publicznej wiadomości w dniu 27.03.2020 r.

poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 

Bielsk Podlaski, słupach ogłoszeniowych na terenie

miasta oraz stronie internetowej urzędu.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Jarosław Borowski - Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski

Data wytworzenia: 2020-03-26

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2020-03-27

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2020-03-27