Informacja - Obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie nr GP.6733.6.2019.PK z dnia 2019-07-04 dotyczący Obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie nr GP.6733.6.2019.PK

Data wydania 2019-07-04
w sprawie Obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie nr GP.6733.6.2019.PK
Tytuł Obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie nr GP.6733.6.2019.PK

Bielsk Podlaski, dnia 04 lipca 2019 r.

nasz znak: GP.6733.6.2019.PK

 O B W I E S Z C Z E N I E

 

 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) - Urząd Miasta Bielsk Podlaski podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym prowadzonej na wniosek z dnia 18.06.2019 r. złożony przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o. o. , Oddział Zakład Gazowniczy Białymstoku z siedzibą przy ul. Gen. S. Sosabowskiego 24, 15-182 Białymstoku reprezentowaną przez Kierownika Działu Inwestycji i Remontów Pana Andrzeja TYSZKIEWICZA – zostały skompletowane akta sprawy.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę sieci gazowej rozdzielczej dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego planowanej na części działek oznaczonych nr geod.: 66/7,  74, 135/1, 135/2, 4832 (obręb: 3 BIELSK PODLASKI) zlokalizowanych przy drodze wojewódzkiej nr 659 - ul. 11 Listopada w Bielsku Podlaskim.

W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

podpisał

z upoważnienia Burmistrza Miasta

 Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej

Kazimierz Prus

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

poprzez  umieszczenie w dniu  04.07.2019 r. na:

-  tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

-  stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

-  słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł korniluk

Data wytworzenia: 2019-07-04

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2019-07-04

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2019-07-04