Informacja - Obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie nr GP.6733.14.2020.PK w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 2020-09-08 dotyczący Zamierzenie inwestycyjne obejmuje przebudowę ul. J. Długosza wraz z budową i przebudową oraz zabezpieczeniem kolidujących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej planowanej na części działek oznaczonych nr geod.: 4305, 4322/1, 4323/4, 4299, 4293/2, 4323/3, 597 (obręb: 3 BIELSK PODLASKI) stanowiących pas drogowy ul. Długosza, ul. Reymonta, ul. Prusa, ul. Dubiażyńskiej w Bielsku Podlaskim.

Data wydania 2020-09-08
w sprawie Zamierzenie inwestycyjne obejmuje przebudowę ul. J. Długosza wraz z budową i przebudową oraz zabezpieczeniem kolidujących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej planowanej na części działek oznaczonych nr geod.: 4305, 4322/1, 4323/4, 4299, 4293/2, 4323/3, 597 (obręb: 3 BIELSK PODLASKI) stanowiących pas drogowy ul. Długosza, ul. Reymonta, ul. Prusa, ul. Dubiażyńskiej w Bielsku Podlaskim.
Tytuł Obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie nr GP.6733.14.2020.PK w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 Bielsk Podlaski, dnia 09 września 2020 r.

nasz znak: GP.6733.14.2020.PK

O B W I E S Z C Z E N I E

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) - Urząd Miasta Bielsk Podlaski podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym prowadzonej na wniosek z dnia 20.08.2020 r. złożony przez Miasto Bielsk Podlaski z siedzibą przy ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski reprezentowane przez Burmistrza Miasta Pana Jarosława BOROWSKIEGO – zostały skompletowane akta sprawy.

          Zamierzenie inwestycyjne obejmuje przebudowę ul. J. Długosza wraz z budową i przebudową oraz zabezpieczeniem kolidujących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej planowanej na części działek oznaczonych nr geod.: 4305, 4322/1, 4323/4, 4299, 4293/2, 4323/3, 597 (obręb: 3 BIELSK PODLASKI) stanowiących pas drogowy ul. Długosza, ul. Reymonta, ul. Prusa, ul. Dubiażyńskiej w Bielsku Podlaskim.

            W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

z upoważnienia Burmistrza Miasta

 Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej

Kazimierz PRUS

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

poprzez  umieszczenie w dniu  09.09.2020 r. na:

-  tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

-  stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

-  słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Data wytworzenia: 2020-09-09

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2020-09-08

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2020-09-08