Informacja - Obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie nr GP.6733.14.2019.PK w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 2020-01-23 dotyczący Obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie nr GP.6733.14.2019.PK w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data wydania 2020-01-23
w sprawie Obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie nr GP.6733.14.2019.PK w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Tytuł Obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie nr GP.6733.14.2019.PK w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Bielsk Podlaski, dnia 23 stycznia 2020 r.

nasz znak: GP.6733.14.2019.PK

 O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) - Urząd Miasta Bielsk Podlaski podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego prowadzonej na wniosek złożony w dniu 23.12.2019 r. przez Pana Mariusza ZAWADZKIEGO zam. Bielsk Podlaski – zostały skompletowane akta sprawy.

           Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę linii wodociągowej z rur PE 63mm  wraz z przyłączami oraz budowę kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN 200mm z przykanalikami o długości ok. 80 m planowanych na działkach oznaczonych nr geod.: 396/3, 396/4, 396/5, 396/6, 396/7, 396/8 (obręb: 3 BIELSK PODLASKI) zlokalizowanych przy ul. Norwida w Bielsku Podlaskim.

             W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

podpisał

z upoważnienia Burmistrza Miasta

 Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej

Kazimierz Prus

 

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

poprzez  umieszczenie w dniu  24.01.2020 r. na:

-  tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

-  stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

-  słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Data wytworzenia: 2020-01-23

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2020-01-24

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2020-01-24