Informacja - Obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie nr GP.6733.13.2020.PK w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 2020-09-08 dotyczący Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę linii kablowej SN 15 kV o długości ok. 50m, planowanej na działkach oznaczonych nr geod.: 540/6 i 500/29 (obręb: 3 BIELSK PODLASKI) stanowiących pas drogi krajowej nr 19 - ul. Wojska Polskiego w Bielsku Podlaskim

Data wydania 2020-09-08
w sprawie Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę linii kablowej SN 15 kV o długości ok. 50m, planowanej na działkach oznaczonych nr geod.: 540/6 i 500/29 (obręb: 3 BIELSK PODLASKI) stanowiących pas drogi krajowej nr 19 - ul. Wojska Polskiego w Bielsku Podlaskim
Tytuł Obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie nr GP.6733.13.2020.PK w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 Bielsk Podlaski, dnia 08 września 2020 r.

nasz znak: GP.6733.13.2020.PK

 O B W I E S Z C Z E N I E

           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) - Urząd Miasta Bielsk Podlaski podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym prowadzonej na wniosek z dnia 13.08.2020 r. złożony przez PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w imieniu i na rzecz której występuje pełnomocnik Pan Tomasz SUROWIEC– zostały skompletowane akta sprawy.

         Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę linii kablowej SN 15 kV o długości ok. 50m, planowanej na działkach oznaczonych nr geod.: 540/6 i 500/29 (obręb: 3 BIELSK PODLASKI) stanowiących pas drogi krajowej nr 19 - ul. Wojska Polskiego w Bielsku Podlaskim.

           W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

z upoważnienia Burmistrza Miasta

 Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej

Kazimierz PRUS

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

poprzez  umieszczenie w dniu  09.09.2020 r. na:

-  tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

-  stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

-  słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Data wytworzenia: 2020-09-08

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2020-09-08

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2020-09-08