Informacja - Obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie nr GP.6733.12.2021.PK o ustaleniu lokalizacji inwetycji celu publicznego z dnia 2021-05-26 dotyczący budowy gazociągu średniego ciśnienia wraz niezbędną infrastrukturą techniczną planowanego na części działki oznaczonej nr ewid.: 3286/2 stanowiącej pas drogowy ul. G. Narutowicza oraz na części działki nr geod.: 3004/1 stanowiącej pas drogowy ul. Poniatowskiego położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI.

Data wydania 2021-05-26
w sprawie budowy gazociągu średniego ciśnienia wraz niezbędną infrastrukturą techniczną planowanego na części działki oznaczonej nr ewid.: 3286/2 stanowiącej pas drogowy ul. G. Narutowicza oraz na części działki nr geod.: 3004/1 stanowiącej pas drogowy ul. Poniatowskiego położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI.
Tytuł Obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie nr GP.6733.12.2021.PK o ustaleniu lokalizacji inwetycji celu publicznego

 

Bielsk Podlaski, dnia 26 maja 2021 r.

nasz znak: GP.6733.12.2021.PK

 O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741) w związku z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) - Urząd Miasta Bielsk Podlaski podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym prowadzonej na wniosek z dnia 23.04.2021 r. złożony przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku ul. Gen. S. Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok w imieniu i na rzecz której występuje pełnomocnik Pani Monika JAMIOŁKOWSKA – zostały skompletowane akta sprawy.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę gazociągu średniego ciśnienia wraz niezbędną infrastrukturą techniczną planowanego na części działki oznaczonej nr ewid.: 3286/2 stanowiącej pas drogowy ul. G. Narutowicza oraz na części działki nr geod.: 3004/1 stanowiącej pas drogowy ul. Poniatowskiego położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI.

W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

podpisał

z upoważnienia Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

Kazimierz PRUS

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

poprzez  umieszczenie w dniu  27.05.2021 r. na:

-  tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

-  stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

-  słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Data wytworzenia: 2021-05-26

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2021-05-26

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2021-05-26