Informacja - Obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie nr GP.6733.10.2021.PK o ustaleniu lokalizacji inwetycji celu publicznego z dnia 2021-06-11 dotyczący budowy gazociągu średniego ciśnienia wraz niezbędną infrastrukturą techniczną planowanego na części działki oznaczonej nr ewid.: 7/1 stanowiącej pas drogowy ul Orlańskiej oraz na działce nr geod.: 107/4 stanowiącej drogę wewnętrzną położonych w obrębie: 1 HOŁOWIESK

Data wydania 2021-06-11
w sprawie budowy gazociągu średniego ciśnienia wraz niezbędną infrastrukturą techniczną planowanego na części działki oznaczonej nr ewid.: 7/1 stanowiącej pas drogowy ul Orlańskiej oraz na działce nr geod.: 107/4 stanowiącej drogę wewnętrzną położonych w obrębie: 1 HOŁOWIESK
Tytuł Obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie nr GP.6733.10.2021.PK o ustaleniu lokalizacji inwetycji celu publicznego

 

Bielsk Podlaski, dnia 11 czerwca 2021 r.

nasz znak: GP.6733.10.2021.PK

 O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741) w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735)- Urząd Miasta Bielsk Podlaski podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym prowadzonej na wniosek z dnia 15.04.2021 r. złożony przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w imieniu i na rzecz której występuje pełnomocnik Pan Marcin JAWORSKI – zostały skompletowane akta sprawy.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę gazociągu średniego ciśnienia wraz niezbędną infrastrukturą techniczną planowanego na części działki oznaczonej nr ewid.: 7/1 stanowiącej pas drogowy ul Orlańskiej oraz na działce nr geod.: 107/4 stanowiącej drogę wewnętrzną położonych w obrębie: 1 HOŁOWIESK.

W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

podpisał

Z up. Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

Kazimierz PRUS

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

poprzez  umieszczenie w dniu  14.06.2021 r. na:

-  tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

-  stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

-  słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Data wytworzenia: 2021-06-11

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2021-06-11

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2021-06-11