Informacja - Obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie GP.6733.12.2019.PK z dnia 2019-12-20 dotyczący Obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie GP.6733.12.2019.PK

Data wydania 2019-12-20
w sprawie Obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie GP.6733.12.2019.PK
Tytuł Obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie GP.6733.12.2019.PK

 

Bielsk Podlaski, dnia 20 grudnia 2019 r.

nasz znak: GP.6733.12.2019.PK

  O B W I E S Z C Z E N I E

           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) - Urząd Miasta Bielsk Podlaski podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego prowadzonej na wniosek z dnia 06.12.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym złożony przez PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie z siedzibą przy ul. Garbarskiej 21a, 20-340 Lublin, w imieniu i na rzecz której występuje Pan Tomasz SUROWIEC reprezentujący podmiot gospodarczy pod nazwą TARE Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Składowej 12 lok. 211, 15-399 Białystok – zostały skompletowane akta sprawy.

          Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę sieci kablowej średniego napięcia 15kV o długości ok. 1,5 km planowanej na części działek oznaczonych nr geod.: 4325/3, 4324/1  (obręb: 3 BIELSK PODLASKI) zlokalizowanych przy ul. B. Prusa w Bielsku Podlaskim.

           W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

podpisał

z upoważnienia Burmistrza Miasta

 Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej

Kazimierz Prus

 

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

poprzez  umieszczenie w dniu  20.12.2019 r. na:

-  tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

-  stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

-  słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Data wytworzenia: 2019-12-20

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2019-12-20

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2019-12-20