Informacja - Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Bielsk Podlaski, rejon ulicy Mickiewicza z dnia 2021-04-23 dotyczący GP.6722.1.2019

Data wydania 2021-04-23
w sprawie GP.6722.1.2019
Tytuł Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Bielsk Podlaski, rejon ulicy Mickiewicza

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Bielsk Podlaski, rejon ulicy Mickiewicza.

                                                   

            Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz w związku z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247), w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Bielsk Podlaski uchwały Nr XXXIV/268/21 z dnia 30 marca 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski, rejon ul. Mickiewicza, dla obszaru położonego przy ulicy A. Mickiewicza, składającego się z działek graniczących od południa z granicą miasta, od północy granica opracowania przebiega po granicy z pasem projektowanej drogi wewnętrznej oznaczonej nr geodezyjnym 1906/1, od zachodu granica opracowania przebiega po granicy działki nr geodezyjny 2274, po linii stanowiącej przedłużenie granicy pomiędzy działkami 5264/8 i 1943/7, granicą pasa drogowego projektowanej drogi wewnętrznej oznaczonej nr geodezyjnym 1906/1 od wschodu po granicy pasa drogowego projektowanej drogi wewnętrznej oznaczonej nr geodezyjnym 1903 oraz granicą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Nr XLIX/325/14 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 października 2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Mickiewicza w Bielsku Podlaskim obejmującego obszar, którego granica przebiega: ulicą Mickiewicza, północno- zachodnią granicą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą nr XXXIV/178/09 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wprowadzającego zakaz zabudowy terenów zalewowych doliny rzeki Białej wchodzących w skład systemu ekologicznego Miasta Bielsk Podlaski (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 57, poz. 542), granicą miasta oraz przez działkę nr geodezyjny 2273, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z 28 października 2014r poz. 3868 oraz granicą działki oznaczonej nr geodezyjnym 2267/1.

Potrzeba sporządzenia planu wynika z konieczności poszerzenia cmentarza prawosławnego parafii pw. Zaśnięcia NMP przy ul. Mickiewicza oraz ustalenia jej strefy ochronnej. Ponadto określone zostanie przeznaczenie w planie terenów bezpośrednio sąsiadujących z planowanym cmentarzem m.in. pod zabudowę produkcyjną i mieszkaniową a także tereny rolne.

W ramach opracowania sporządzona zostanie prognoza oddziaływania na środowisko.

Wnioski do ww. projektu planu i prognozy można wnosić w terminie do 18 maja 2021 r. w formie:

  • pisemnej (na adres: Urzędu Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski),
  • ustnej do protokołu (w siedzibie Urzędu przy ul. Kopernika 1, pok. 15 – po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem prowadzącym sprawę, tel. 85 7318110),
  • drogą elektroniczną (adres: um@bielsk-podlaski.pl), lub za pomocą platformy ePUAP.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Złożone wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski w trakcie sporządzania projektu planu.  

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Robert Dąbrowski

Data wytworzenia: 2021-04-23

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2021-04-23

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2021-04-23