Informacja - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu południowo-wschodniej części miasta ograniczonego ulicami: Pogodną oraz projektowanymi drogami 9KD-D i 8KD-D w Bielsku Podlaskim z dnia 2018-11-30 dotyczący o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu południowo-wschodniej części miasta ograniczonego ulicami: Pogodną oraz projektowanymi drogami 9KD-D i 8KD-D w Bielsku Podlaskim

Data wydania 2018-11-30
w sprawie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu południowo-wschodniej części miasta ograniczonego ulicami: Pogodną oraz projektowanymi drogami 9KD-D i 8KD-D w Bielsku Podlaskim
Tytuł o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu południowo-wschodniej części miasta ograniczonego ulicami: Pogodną oraz projektowanymi drogami 9KD-D i 8KD-D w Bielsku Podlaskim

Bielsk Podlaski 30 listopada 2018 r.

Gp. 6722.1.2018

OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu południowo-wschodniej części miasta ograniczonego ulicami: Pogodną oraz projektowanymi drogami 9KD-D i 8KD-D w Bielsku Podlaskim

 

            Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 39 ust. 1 pkt 3, w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081), w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu południowo-wschodniej części miasta ograniczonego ulicami: Pogodną oraz projektowanymi drogami 9KD-D i 8KD-D w Bielsku Podlaskim wraz z prognozą oddziaływania tego dokumentu na środowisko.

Wyłożenie ww. projektu i prognozy oddziaływania na środowisko odbywać się będzie w dniach od 11 grudnia 2018 r. do 2 stycznia 2019r. w siedzibie Urzędu Miasta Bielsk Podlaski przy ulicy Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski w pokoju nr 215 w godzinach pracy Urzędu. W podanym terminie projekt planu wraz z prognozą będzie opublikowany na stronie internetowej Urzędu pod adresem:http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/rf_gp_sg/aktualnosci.html.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie dokumentu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 2 stycznia 2019r. w sali nr 305 Urzędu Miasta o godz. 900.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku (…) każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego i prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi należy kierować do Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 stycznia 2019 r. w formie:

- pisemnej ( adres: Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski),

- ustnej - do protokołu ( w siedzibie Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, pokój nr 215),

- drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: um@bielsk-podlaski.pl

Wniesione uwagi zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski w terminie nie dłuższym niż 21 dni od upływu terminu ich składania.

 

 

 

BURMISTRZ MIASTA

/-/ Jarosław Borowski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Dąbrowski

Data wytworzenia: 2018-11-30

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2018-11-30

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2018-11-30