Informacja - o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 2019-05-17 dotyczący OBWIESZCZENIE w sprawie nr GP.6733.3.2019.PK

Data wydania 2019-05-17
w sprawie OBWIESZCZENIE w sprawie nr GP.6733.3.2019.PK
Tytuł o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

            Bielsk Podlaski,  17 maja 2019 r.

znak sprawy: GP.6733.3.2018.PK

 O B W I E S Z C Z E N I E

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz.1945) w związku z art. 6 pkt 2) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 21) w myśl art. 61 §4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), Urząd Miasta Bielsk Podlaski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie, na wniosek z dnia 14.05.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym złożony przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S. A. z siedzibą przy ul. 3 Maja 22, 17-100 Bielsk Podlaski reprezentowane przez Prezesa Zarządu Pana Jerzego KRASSOWSKIEGO.

           Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę preizolowanej osiedlowej sieci ciepłowniczej od istniejącej sieci ciepłowniczej znajdującej się w budynku węzła cieplnego przy ul. Mickiewicza 200A do trójnika wraz z przyłączami: 1) od trójnika do węzła cieplnego w projektowanym budynku usługowo-handlowym, 2) od trójnika  do węzła cieplnego w Centrum Logistycznym przy ul. Mickiewicza 200 planowanej na części działek oznaczonych nr geod.: 4697/16, 4697/3, 4697/2, 4697/5, 4697/14 (obręb: 3 BIELSK PODLASKI) zlokalizowanej przy ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim.

           Zapraszamy do udziału w przedmiotowym postępowaniu, które prowadzone jest w pokoju nr 215 (II piętro) Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, przy ul. Kopernika 1.

           Ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji na opisanym wyżej terenie mogą być wnoszone w terminie 7 dni po doręczeniu  niniejszego  obwieszczenia.

           W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.                                                                                      

Z up. Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

Bożena Teresa Zwolińska – Z-ca Burmistrza

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

w dniu 17.05.2019 r. poprzez:

 - wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  Bielsk Podlaski;

 - umieszczenie na stronie internetowej;

 - słupach ogłoszeniowych na terenie miasta;

 - w tym w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni od dnia ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Data wytworzenia: 2019-05-17

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2019-05-20

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2019-05-20