Informacja - informacja-budowa-podziemnej-linii-elektroenergetycznej-sredniego-napiecia-15-kv-kontenerowej-stacji-transformatorowej-oraz-podziemnej-i-napowietrznej-linii-niskiego-napiecia-planowanych-na-czesci-dzialek-oznaczonych z dnia 2019-11-18 dotyczący Obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie nr GP.6733.10.2019.PK

Data wydania 2019-11-18
w sprawie Obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie nr GP.6733.10.2019.PK
Tytuł informacja-budowa-podziemnej-linii-elektroenergetycznej-sredniego-napiecia-15-kv-kontenerowej-stacji-transformatorowej-oraz-podziemnej-i-napowietrznej-linii-niskiego-napiecia-planowanych-na-czesci-dzialek-oznaczonych

 

Bielsk Podlaski, dnia 18 listopada 2019 r.

nasz znak: GP.6733.10.2019.PK

 O B W I E S Z C Z E N I E

 

           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) - Urząd Miasta Bielsk Podlaski podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego prowadzonej na wniosek z dnia 10.10.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym złożony przez PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie z siedzibą przy ul. Garbarskiej 21a, 20-340 Lublin, w imieniu i na rzecz której występuje Pan Mirosław SAJEWICZ, ul. Żytnia 11, 17-100 Bielsk Podlaski – zostały skompletowane akta sprawy.

          Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę podziemnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV, kontenerowej stacji transformatorowej oraz podziemnej i napowietrznej linii niskiego napięcia planowanych na części działek oznaczonych nr geod.: 3100/31, 3100/32, 3091/1, 3393/2, 3396/70, 3396/71, 3399/1, 3397 (obręb: 3 BIELSK PODLASKI) zlokalizowanych przy ul. Chmielnej i ul. Warzywnej w Bielsku Podlaskim.

         W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

podpisał

z upoważnienia Burmistrza Miasta

 Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej

Kazimierz Prus

 

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

poprzez  umieszczenie w dniu  18.11.2019 r. na:

-  tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

-  stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

-  słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Data wytworzenia: 2019-11-18

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2019-11-19

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2019-11-19