Data wydania 2019-09-03
w sprawie budowy kanału sanitarnego wraz z siecią boczną w ul. Szpitalnej w Bielsku Podlaskim wraz z przepompownią ścieków i przyłączem elektroenergetycznym do przepompowni, na części działki oznaczonej nr geod. 53, (obręb: 1 HOŁOWIESK), stanowiącej pas drogowy ul. Szpitalnej w Bielsku Podlaskim
Tytuł GP. 6733.7.2019.PW

Bielsk Podlaski, dnia 3 września 2019 r.

GP. 6733.7.2019.PW

O B W I E S Z C Z E N I E

     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 8/2019 z dnia 3 września 2019 r. ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym, na wniosek z dnia 07.08.2019 r., złożony przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Studziwodzka 37, 17- 100 Bielsk Podlaski, w imieniu i na rzecz której występuje pełnomocnik Pan Krzysztof Górski, ul. Pogodna 19, 17- 100 Bielsk Podlaski.

     Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę kanału sanitarnego wraz z siecią boczną w ul. Szpitalnej w Bielsku Podlaskim wraz z przepompownią ścieków i przyłączem elektroenergetycznym do przepompowni, na części działki oznaczonej nr geod. 53, (obręb: 1 HOŁOWIESK), stanowiącej pas drogowy ul. Szpitalnej w Bielsku Podlaskim.

     W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
Burmistrza
Miasta Bielsk Podlaski
Kierownik Ref. Gosp. Przestrzennej
Kazimierz Prus

 

     Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie w dniu 03.09.2019 r. na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
- stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

     Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski inspektor GP

Data wytworzenia: 2019-09-03

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Modyfikujący: Paweł Wasilewski

Data modyfikacji: 2019-09-03

Opublikował: Paweł Wasilewski

Data publikacji: 2019-09-03