Data wydania 2019-08-08
w sprawie budowę kanału sanitarnego wraz z siecią boczną w ul. Szpitalnej w Bielsku Podlaskim wraz z przepompownią ścieków i przyłączem elektroenergetycznym do przepompowni, na części działki oznaczonej nr geod. 53, (obręb: 1 HOŁOWIESK), stanowiącej pas drogowy ul. Szpitalnej w Bielsku Podlaskim
Tytuł GP.6733.7.2019.PW

budowa kanału sanitarnego wraz z siecią boczną w ul. Szpitalnej w Bielsku Podlaskim wraz z przepompownią ścieków i przyłączem elektroenergetycznym do przepompowni, na części działki oznaczonej nr geod. 53, (obręb: 1 HOŁOWIESK), stanowiącej pas drogowy ul. Szpitalnej w Bielsku Podlaskim

            Bielsk Podlaski,  8 sierpnia 2019 r.

GP.6733.7.2019.PW

 

O B W I E S Z C Z E N I E

     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz.1945) w związku z art. 6 pkt 2) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 21) w myśl art. 61 §4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), Urząd Miasta Bielsk Podlaski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym, na wniosek z dnia 07. 08. 2019 r., złożony przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Studziwodzka 37, 17- 100 Bielsk Podlaski, w imieniu i na rzecz której występuje pełnomocnik Pan Krzysztof Górski, ul. Pogodna 19, 17- 100 Bielsk Podlaski.

     Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę kanału sanitarnego wraz z siecią boczną w ul. Szpitalnej w Bielsku Podlaskim wraz z przepompownią ścieków i przyłączem elektroenergetycznym do przepompowni, na części działki oznaczonej nr geod. 53, (obręb: 1 HOŁOWIESK), stanowiącej pas drogowy ul. Szpitalnej w Bielsku Podlaskim.

     Zapraszamy do udziału w przedmiotowym postępowaniu, które prowadzone jest w pokoju nr 215 (II piętro) Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, przy ul. Kopernika 1.

     Ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji na opisanym wyżej terenie mogą być wnoszone w terminie 7 dni po doręczeniu  niniejszego  obwieszczenia.

     W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

     Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
w dniu 08.08.2019 r. poprzez:

 - wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  Bielsk Podlaski;

 - umieszczenie na stronie internetowej;

 - słupach ogłoszeniowych na terenie miasta;

 - w tym w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni od dnia ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski inspektor GP

Data wytworzenia: 2019-08-08

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Modyfikujący: Paweł Wasilewski

Data modyfikacji: 2019-08-08

Opublikował: Paweł Wasilewski

Data publikacji: 2019-08-08