Informacja - GP.6733.7.2018.ZT z dnia 2018-04-12 dotyczący Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 9/2018 o ustaleniu lokalizacji inmwestycji celu publicznego

Data wydania 2018-04-12
w sprawie Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 9/2018 o ustaleniu lokalizacji inmwestycji celu publicznego
Tytuł GP.6733.7.2018.ZT

Bielsk Podlaski  12 kwietnia 2018r.  

G.P.6733.7.2018.ZT

 O B W I E S Z C Z E N I E

              Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 tekst jednolity) w związku  z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r, poz. 1073 tekst jednolity.) zawiadamia się, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 9/18 z dnia 12. 04. 2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii wodociągowej na działce oznaczonej  nr geod. 204/6 stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej oraz części działki nr 135/2 stanowiącej pas drogowy ul. 11-go Listopada położonych w Bielsku Podlaskim.

          Doręczenie przedmiotowej decyzji będzie uznane za dokonane, w myśl cytowanego wyżej art. 49 Kpa, po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

niniejsze obwieszczenie zostaje podane

do publicznej wiadomości w dniu 12. 04. 2018 r.

poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta

Bielsk Podlaski, słupach ogłoszeniowych na terenie

miasta oraz stronie internetowej.                                               

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Zdzisław Tworkowski

Data wytworzenia: 2018-04-12

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2018-04-12

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2018-04-12