Informacja - GP.6733.7.2017.PK z dnia 2017-04-14 dotyczący OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji nr 12/2017 w sprawie nr GP.6733.7.2017.PK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data wydania 2017-04-14
w sprawie OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji nr 12/2017 w sprawie nr GP.6733.13.2017.PK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Tytuł GP.6733.7.2017.PK

Bielsk Podlaski, dnia 14 kwietnia 2017 r.

nasz znak: GP. 6733.7.2017.PK
 

O B W I E S Z C Z E N I E

             Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 12/2017 z dnia 14 kwietnia 2017 r. wydana na na wniosek złożony przez Państwo Iwonę i Mirosława PROKOPIUK.

             Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę linii wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą zlokalizowaną na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym: 422 - pas drogowy ul. Leśnej oraz na działkach nr ewid.: 455, 433/10, 433/5, 433/6, 433/7, 433/8, 433/15, 433/16, 433/17 położonych w obrębie: 2 STUDZIWODY w Bielsku Podlaskim.

                 W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Podpisał z upoważnienia
Burmistrza
Miasta Bielsk Podlaski

Kierownik Ref. Gosp. Przestrzennej

Kazimierz Prus

 

 

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

poprzez umieszczenie w dniu 18.04.2017 r. na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

 

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2017-04-14

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2017-04-14