Informacja - GP.6733.7.2016.PW z dnia 2016-12-14 dotyczący zmiany w części decyzji nr 8/2016 z dnia 23 marca 2016, dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji obejmującej przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejącej kuchni szpitalnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Regionalny Ośrodek Szkolenia Zespołów Żywienia Szpitalnego według nowoczesnych standardów,zlokalizowane na działce oznaczonej nr ewidencyjnym: 3607/11, położonej w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI przy ul. Kleszczelowskiej i Białowieskiej w Bielsku Podlaskim.

Data wydania 2016-12-14
w sprawie zmiany w części decyzji nr 8/2016 z dnia 23 marca 2016, dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji obejmującej przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejącej kuchni szpitalnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Regionalny Ośrodek Szkolenia Zespołów Żywienia Szpitalnego według nowoczesnych standardów,zlokalizowane na działce oznaczonej nr ewidencyjnym: 3607/11, położonej w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI przy ul. Kleszczelowskiej i Białowieskiej w Bielsku Podlaskim.
Tytuł GP.6733.7.2016.PW

decyzja nr 24/2016 z dnia 14. 12. 2016 r., wydana na wniosek złożony w dniu 02.12.2016 r. przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, ul. Kleszczelowska 1, 17-100 Bielsk Podlaski, zmieniająca w części decyzję nr 8/2016 z dnia 23 marca 2016, dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji obejmującej przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejącej kuchni szpitalnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Regionalny Ośrodek Szkolenia Zespołów Żywienia Szpitalnego według nowoczesnych standardów,zlokalizowane na działce oznaczonej nr ewidencyjnym: 3607/11, położonej w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI przy ul. Kleszczelowskiej i Białowieskiej w Bielsku Podlaskim.

Bielsk Podlaski, 14 grudnia 2016 r.

GP.6733.7.2016.PW

O B W I E S Z C Z E N I E

  Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.778) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 24/2016 z dnia 14. 12. 2016 r., wydana na wniosek złożony w dniu 02.12.2016 r. przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, ul. Kleszczelowska 1, 17-100 Bielsk Podlaski, zmieniająca w części decyzję nr 8/2016 z dnia 23 marca 2016, dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji obejmującej przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejącej kuchni szpitalnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Regionalny Ośrodek Szkolenia Zespołów Żywienia Szpitalnego według nowoczesnych standardów,zlokalizowane na działce oznaczonej nr ewidencyjnym: 3607/11, położonej w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI przy ul. Kleszczelowskiej i Białowieskiej w Bielsku Podlaskim.

  Ze względu na ważny interes społeczny sprawy nadano decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

  W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 t. j.) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

  z up. Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

  Kierownik Ref. Gosp. Przestrzennej

  Kazimierz Prus

  Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

  poprzez umieszczenie w dniu 14.12.2016 r. na:

  - tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

  - stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

  - słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

  Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

  Metryka strony

  Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

  Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski inspektor GP

  Data wytworzenia: 2016-12-14

  Wprowadzający: Paweł Wasilewski

  Modyfikujący: Paweł Wasilewski

  Data modyfikacji: 2016-12-14

  Opublikował: Paweł Wasilewski

  Data publikacji: 2016-12-14