Informacja - GP.6733.6.2017.ZT z dnia 2017-04-12 dotyczący obwieszczenie o wydanej decyzji nr 10/2017 z dnia 12.04.2017 R. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data wydania 2017-04-12
w sprawie obwieszczenie o wydanej decyzji nr 10/2017 z dnia 12.04.2017 R. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Tytuł GP.6733.6.2017.ZT

Bielsk Podlaski 12 kwietnia 2017r.  

G.P.6733.6.2017.ZT

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

         Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 tekst jednolity) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r, poz. 778 tekst jednolity.) zawiadamia się, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 10/17 z dnia 12. 04. 2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej linii oświetlenia ulicznego na działkach oznaczonych nr geod. 3468/6, 3468/76   położonych w Bielsku Podlaskim i stanowiących pas drogowy ul. Zaułek Warzywnej .

        Doręczenie przedmiotowej decyzji będzie uznane za dokonane, w myśl cytowanego wyżej art. 49 Kpa, po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane

do publicznej wiadomości w dniu 12. 04 2016 r.

poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta

Bielsk Podlaski, słupach ogłoszeniowych na terenie

miasta oraz stronie internetowej.                                              

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Zdzisław Tworkowski

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2017-04-12

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2017-04-12