Informacja - GP.6733.5.2018.PW z dnia 2018-02-20 dotyczący budowy podziemnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV i stacji transformatorowej zasilanej projektowaną linią podziemną 15 kV oraz budowa podziemnej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV, na działkach oznaczonych nr geod.: 549; 542; 574; 572; 571; 570/1; 570/2; 569, położonych przy drodze wewnętrznej ozn. nr geod. 454, odchodzącej od ul. Dubiażyńskiej oraz części działki ozn. nr geod. 223 stanowiącej pas drogowy ul. Dubiażyńskiej i części działki ozn. nr geod. 454 stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej odchodzącej od ul. Dubiażyńskiej, w obrębie: 2 Studziwody w Bielsku Podlaskim oraz na częściach działek ozn. nr geod. 185/4; 286 i 328, położonych w obrębie Piliki na terenie Gminy Bielsk Podlaski

Data wydania 2018-02-20
w sprawie budowy podziemnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV i stacji transformatorowej zasilanej projektowaną linią podziemną 15 kV oraz budowa podziemnej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV, na działkach oznaczonych nr geod.: 549; 542; 574; 572; 571; 570/1; 570/2; 569, położonych przy drodze wewnętrznej ozn. nr geod. 454, odchodzącej od ul. Dubiażyńskiej oraz części działki ozn. nr geod. 223 stanowiącej pas drogowy ul. Dubiażyńskiej i części działki ozn. nr geod. 454 stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej odchodzącej od ul. Dubiażyńskiej, w obrębie: 2 Studziwody w Bielsku Podlaskim oraz na częściach działek ozn. nr geod. 185/4; 286 i 328, położonych w obrębie Piliki na terenie Gminy Bielsk Podlaski
Tytuł GP.6733.5.2018.PW

            Bielsk Podlaski, 20 lutego 2018 r.

 

GP.6733.5.2018.PW

O B W I E S Z C Z E N I E

     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073t.j.) w związku z art. 61 §4 w myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257t.j..), Urząd Miasta Bielsk Podlaski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, na wniosek z dnia12. 02. 2018 r., złożony przez PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21 A. 20- 340 Lublin, w imieniu i na rzecz której występuje pełnomocnik Elsam Mirosław Sajewicz, ul. Żytnia 11, 17- 100 Bielsk Podlaski.

     Zamierzenie inwestycyjne obejmuje:

     Budowę podziemnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV i stacji transformatorowej zasilanej projektowaną linią podziemną 15 kV oraz budowa podziemnej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV, na działkach oznaczonych nr geod.: 549; 542; 574; 572; 571; 570/1; 570/2; 569, położonych przy drodze wewnętrznej ozn. nr geod. 454, odchodzącej od ul. Dubiażyńskiej oraz części działki ozn. nr geod. 223 stanowiącej pas drogowy ul. Dubiażyńskiej i części działki ozn. nr geod. 454 stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej odchodzącej od ul. Dubiażyńskiej, w obrębie: 2 Studziwody w Bielsku Podlaskim oraz na częściach działek ozn. nr geod. 185/4; 286 i 328, położonych w obrębie Piliki na terenie Gminy Bielsk Podlaski.

     Zapraszamy do udziału w przedmiotowym postępowaniu, które prowadzone jest w pokoju nr 215 (II piętro) Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, przy ul. Kopernika 1.

     Ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji na opisanym wyżej terenie mogą być wnoszone w terminie 7 dni po doręczeniu  niniejszego  obwieszczenia.

     W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 t.j.), doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

     Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
w dniu 20.02.2018 r. poprzez:

 - wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  Bielsk Podlaski;
- umieszczenie na stronie internetowej;
- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta;
- w tym w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

      Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni od dnia ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski inspektor GP

Data wytworzenia: 2018-02-20

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Modyfikujący: Paweł Wasilewski

Data modyfikacji: 2018-02-20

Opublikował: Paweł Wasilewski

Data publikacji: 2018-02-20