Informacja - GP.6733.5.2017.ZT z dnia 2017-03-31 dotyczący obwieszczenie o wydanej decyzji nr 8/2017 z dnia 31.03.2017 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Data wydania 2017-03-31
w sprawie obwieszczenie o wydanej decyzji nr 8/2017 z dnia 31.03.2017 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego
Tytuł GP.6733.5.2017.ZT

                 Bielsk Podlaski 31 marca 2017r.  

G.P.6733.5.2017.ZT

 

 O B W I E S Z C Z E N I E

         Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 tekst jednolity) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r, poz. 778 tekst jednolity.) zawiadamia się, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 8/17 z dnia 31. 03. 2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej linii oświetlenia ulicznego , na działkach oznaczonych nr geod. 2602, 2626, 5198/1, 2651/1, 2673/3, 5198/5, 2608/1, 2608/6, 2594/4, 2593/6, 4850/22640, 2654, 2655/12, 2655/13, 2655/14, 2655/15, 2653/6, 2652/7, 2651/9, 2673/5, 2650/21, 2650/16,   położonych w Bielsku Podlaskim przy ul. Kazanowskiego oraz stanowiących pas drogowy ul. Kazanowskiego

 

       Doręczenie przedmiotowej decyzji będzie uznane za dokonane, w myśl cytowanego wyżej art. 49 Kpa, po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane

do publicznej wiadomości w dniu 31. 03 2016 r.

poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta

Bielsk Podlaski, słupach ogłoszeniowych na terenie

miasta oraz stronie internetowej.                                              

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Zdzisław Tworkowski

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2017-03-31

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2017-03-31