Informacja - GP.6733.4.2020.ZT z dnia 2020-02-24 dotyczący budowy linii wodociągowej oraz kanału sanitarnego, na działce oznaczonej nr geod. 3380/31 , stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej oraz części działki nr geod. 3091/1 stanowiącej pas drogowy ul. Chmielnej, położonych w Bielsku Podlaskim

Data wydania 2020-02-24
w sprawie budowy linii wodociągowej oraz kanału sanitarnego, na działce oznaczonej nr geod. 3380/31 , stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej oraz części działki nr geod. 3091/1 stanowiącej pas drogowy ul. Chmielnej, położonych w Bielsku Podlaskim
Tytuł GP.6733.4.2020.ZT

Bielsk Podlaski, dnia 24 luty 2020 r.

GP.6733.4.2020.ZT

O B W I E S Z C Z E N I E

     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 t. j..) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 tekst jednolity) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski podaje się do publicznej wiadomości, że zostały skompletowane akta sprawy, dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie linii wodociągowej oraz kanału sanitarnego, na działce oznaczonej nr geod. 3380/31 , stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej oraz części działki  nr geod. 3091/1 stanowiącej pas drogowy ul. Chmielnej, położonych w Bielsku Podlaskim

     W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r, poz. 2096 ze zm.) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane 

do publicznej wiadomości w dniu 24.02.2020 r.

poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 

Bielsk Podlaski, słupach ogłoszeniowych na terenie

miasta oraz stronie internetowej urzędu.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Zdzisław Tworkowski inspektor GP

Data wytworzenia: 2020-02-24

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Modyfikujący: Paweł Wasilewski

Data modyfikacji: 2020-02-24

Opublikował: Paweł Wasilewski

Data publikacji: 2020-02-24