Data wydania 2019-07-02
w sprawie rozbudowy kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN 200 mm z włączeniem do sieci w ul. Owsianej, na działkach oznaczonych nr geod. 3382/5 i 3382/6, (obręb: 3 BIELSK PODLASKI), stanowiących drogę wewnętrzną odchodzącą od ul. Owsianej w Bielsku Podlaskim.
Tytuł GP. 6733.4.2019.PW

Bielsk Podlaski, dnia 02 lipca 2019 r.

GP. 6733.4.2019.PW

O B W I E S Z C Z E N I E

     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 6/2019 z dnia 2 lipca 2019 r. ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym, wydana na wniosek z dnia 24.05.2019 r., złożony przez Pana Zdzisława Daniela Brzozowskiego, zam. ul. Ogrodowa 4/25, 17-100 Bielsk Podlaski.

     Zamierzenie inwestycyjne obejmuje rozbudowę kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN 200 mm z włączeniem do sieci w ul. Owsianej, na działkach oznaczonych nr geod. 3382/5 i 3382/6, (obręb: 3 BIELSK PODLASKI), stanowiących drogę wewnętrzną odchodzącą od ul. Owsianej w Bielsku Podlaskim.

     W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
 Burmistrza
Miasta Bielsk Podlaski
Kierownik Ref. Gosp. Przestrzennej
Kazimierz Prus

    Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie w dniu 02.07.2019 r. na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

 

     Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski inspektor GP

Data wytworzenia: 2019-07-02

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Modyfikujący: Paweł Wasilewski

Data modyfikacji: 2019-07-02

Opublikował: Paweł Wasilewski

Data publikacji: 2019-07-02