Informacja - GP. 6733.4.2017.PW z dnia 2017-03-03 dotyczący przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku „Z’ o windę wraz z ciągami komunikacyjnymi w SPZOZ w Bielsku Podlaskim na części działki ozn. nr geod. 3607/12, położonej przy ul. Kleszczelowskiej w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI w Bielsku Podlaskim.

Data wydania 2017-03-03
w sprawie przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku „Z’ o windę wraz z ciągami komunikacyjnymi w SPZOZ w Bielsku Podlaskim na części działki ozn. nr geod. 3607/12, położonej przy ul. Kleszczelowskiej w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI w Bielsku Podlaskim.
Tytuł GP. 6733.4.2017.PW

Bielsk Podlaski, dnia 3 marca 2017 r.

GP. 6733.4.2017.PW

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego nr 3/2017 z dnia 3 marca 2017 r. wydana na wniosek złożony w dniu 15.02.2017 r. oraz zmianę do wniosku z dnia 28.02.2017 r., złożone przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, ul. Kleszczelowska 1, 17- 100 Bielsk Podlaski.
Zamierzenie inwestycyjne obejmuje:

przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku „Z’ o windę wraz z ciągami komunikacyjnymi w SPZOZ w Bielsku Podlaskim na części działki ozn. nr geod. 3607/12, położonej przy ul. Kleszczelowskiej w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI w Bielsku Podlaskim.
W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
Burmistrza
Miasta Bielsk Podlaski

Kierownik Ref. Gosp. Przestrzennej

Kazimierz Prus

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

poprzez umieszczenie w dniu 03.03.2017 r. na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski inspektor GP

Data wytworzenia: 2017-03-03

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Modyfikujący: Paweł Wasilewski

Data modyfikacji: 2017-03-03

Opublikował: Paweł Wasilewski

Data publikacji: 2017-03-03