Informacja - GP.6733.4.2017.PW z dnia 2017-02-17 dotyczący Przebudowę, rozbudowę i nadbudowę oddziału dziennego onkologii o windę wraz z remontem boksów i wymianą instalacji elektrycznej, przyzywowej i p.poż w budynku „Z” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na części działki ozn. nr geod. 3607/12, położonej przy ul. Kleszczelowskiej w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI w Bielsku Podlaskim

Data wydania 2017-02-17
w sprawie Przebudowę, rozbudowę i nadbudowę oddziału dziennego onkologii o windę wraz z remontem boksów i wymianą instalacji elektrycznej, przyzywowej i p.poż w budynku „Z” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na części działki ozn. nr geod. 3607/12, położonej przy ul. Kleszczelowskiej w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI w Bielsku Podlaskim
Tytuł GP.6733.4.2017.PW

Bielsk Podlaski, 17 lutego 2017 r.

GP.6733.4.2017.PW

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) w związku z art. 61 §4 w myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), Urząd Miasta Bielsk Podlaski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, na wniosek z dnia 15.02.2017 r., złożony przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, ul. Kleszczelowska 1, 17- 100 Bielsk Podlaski..

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje:

Przebudowę, rozbudowę i nadbudowę oddziału dziennego onkologii o windę wraz z remontem boksów i wymianą instalacji elektrycznej, przyzywowej i p.poż w budynku „Z” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na części działki ozn. nr geod. 3607/12, położonej przy ul. Kleszczelowskiej w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI w Bielsku Podlaskim.

Zapraszamy do udziału w przedmiotowym postępowaniu, które prowadzone jest w pokoju nr 215 (II piętro) Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, przy ul. Kopernika 1.

Ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji na opisanym wyżej terenie mogą być wnoszone w terminie 7 dni po doręczeniu niniejszego obwieszczenia.

W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

w dniu 17.02.2017 r. poprzez:

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- umieszczenie na stronie internetowej;

- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta;

- w tym w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni od dnia ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski inspektor GP

Data wytworzenia: 2017-02-17

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Modyfikujący: Paweł Wasilewski

Data modyfikacji: 2017-02-17

Opublikował: Paweł Wasilewski

Data publikacji: 2017-02-17