Informacja - GP.6733.39.2017.PK z dnia 2018-02-23 dotyczący obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.39.2017.PK

Data wydania 2018-02-23
w sprawie obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.39.2017.PK
Tytuł GP.6733.39.2017.PK

 

Bielsk Podlaski, dnia 23 luty 2018 r.

nasz znak: GP.6733.39.2017.PK

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) - Urząd Miasta Bielsk Podlaski podaje do publicznej wiadomości, iż w postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego wszczętym na wniosek z dnia 05.12.2017 r. złożony przez PGE Dystrybucja S.A. w siedziba w Lublinie, w imieniu i na rzecz której występuje ELSAM  Mirosław Sajewicz, ul. Żytnia 11, 17-100 Bielsk Podlaski – zostały skompletowane akta sprawy.

             Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę podziemnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV, kontenerowej stacji transformatorowej, złącza SN15 kV i budowę podziemnej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV zlokalizowaną na części działek oznaczonych nr ewid.: 103, 95/11, 95/8, 102/1, 102/10, 105/5, 105/6, 106/2, 105/11, 105/14, 115/17, 116/15, 148, 67, 68/1, 69/3, 135/1, 185/4, 187/4, 189/4, 191/2, 193/3, 259/4 położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI przy ul. Wierzbowej, Powstania Styczniowego, Zachodniej, Scaleniowej, 11 Listopada, Kilińskiego, Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim.

             W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

podpisał

z upoważnienia Burmistrza Miasta

 Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej

Kazimierz Prus

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

poprzez  umieszczenie w dniu  23.02.2018 r. na:

-  tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

-  stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

-  słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Data wytworzenia: 2018-02-23

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2018-02-23

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2018-02-23