Informacja - GP.6733.39.2017.PK z dnia 2017-12-05 dotyczący OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE GP.6730.39.2017.PK

Data wydania 2017-12-05
w sprawie OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE GP.6730.39.2017.PK
Tytuł GP.6733.39.2017.PK

            Bielsk Podlaski,  05 grudnia 2017 r.

znak : GP.6733.39.2017.PK

 O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) w związku z art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. nr poz. 2147) w myśl art. 61 §4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), Urząd Miasta Bielsk Podlaski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym z dnia 05.12.2017 r., złożony przez PGE Dystrybucja S.A. w siedziba w Lublinie, w imieniu i na rzecz której występuje ELSAM  Mirosław Sajewicz, zam. 17-100 Bielsk Podlaski.

            Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę podziemnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV, kontenerowej stacji transformatorowej, złącza SN15 kV i budowę podziemnej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV zlokalizowaną na części działek oznaczonych nr ewid.: 103, 95/11, 95/8, 102/1, 102/10, 105/5, 105/6, 106/2, 105/11, 105/14, 115/17, 116/15, 148, 67, 68/1, 69/3, 135/1, 185/4, 187/4, 189/4, 191/2, 193/3, 259/4 położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI przy ul. Wierzbowej, Powstania Styczniowego, Zachodniej, Scaleniowej, 11 Listopada, Kilińskiego, Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim.

            Zapraszamy do udziału w przedmiotowym postępowaniu, które prowadzone jest w pokoju nr 215 (II piętro) Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, przy ul. Kopernika 1.

            Ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji na opisanym wyżej terenie mogą być wnoszone w terminie 7 dni po doręczeniu  niniejszego  obwieszczenia.

             W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Z up. Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej

Kazimierz PRUS

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

w dniu 06.12.2017 r. poprzez:

 - wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  Bielsk Podlaski;

 - umieszczenie na stronie internetowej;

 - słupach ogłoszeniowych na terenie miasta;

 - w tym w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni od dnia ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Data wytworzenia: 2017-12-06

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2017-12-06

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2017-12-06