Informacja - GP.6733.37.2017.PK z dnia 2017-11-30 dotyczący OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji nr 34/2017 w sprawie nr GP.6733.37.2017.PK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data wydania 2017-11-30
w sprawie OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji nr 34/2017 w sprawie nr GP.6733.37.2017.PK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Tytuł GP.6733.37.2017.PK

Bielsk Podlaski, dnia 30 listopada 2017 r.

nasz znak: GP. 6733.37.2017.PK

O B W I E S Z C Z E N I E

             Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 34/2017 z dnia  30 listopada 2017 r. wydana na wniosek z dnia 30.10.2017 r. złożony przez Powiat Bielski z siedzibą przy ul. Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski, reprezentowany przez Wicestarostę Pana Piotra Bożko.

            Zamierzenie inwestycyjne obejmuje przebudowę i rozbudowę części budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka J.K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w tych budynkach i ich wyposażenia na potrzeby kształcenia praktycznego zlokalizowanych na działkach oznaczonych nr geod.: 2213/4, 2213/10, 2213/12, 2213/13, 2213/16 położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI przy ul. Szkolnej w Bielsku Podlaskim.

            W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
 Burmistrza
Miasta Bielsk Podlaski

Kierownik Ref. Gosp. Przestrzennej

Kazimierz Prus

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

poprzez umieszczenie w dniu 30.11.2017 r. na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

 

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Data wytworzenia: 2017-11-30

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2017-11-30

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2017-11-30