Informacja - GP.6733.36.2017.PK z dnia 2017-12-15 dotyczący OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji nr 38/2017 w sprawie nr GP.6733.36.2017.PK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data wydania 2017-12-15
w sprawie OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji nr 38/2017 w sprawie nr GP.6733.36.2017.PK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Tytuł GP.6733.36.2017.PK

Bielsk Podlaski, dnia 15 grudnia 2017 r.

nasz znak: GP. 6733.36.2017.PK

 O B W I E S Z C Z E N I E

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 38/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. wydana na wniosek złożony w dniu 24.10.2017 r., uzupełniony w dniu 03.11.2017 r. przez Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim z upoważnienia, którego występuje Pan Leszek Aleksiejuk Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim z siedzibą przy ul. Widowskiej 1, 17-100 Bielsk Podlaski.

           Zamierzenie inwestycyjne obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1601B (ul. Mickiewicza) i 2273B (ul. Żwirki i Wigury) wraz z przebudową infrastruktury technicznej, w tym sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, linii energetycznych podziemnych i nadziemnych, linii telekomunikacyjnych podziemnych i nadziemnych, jezdni, przebudowy i budowy miejsc postojowych, przebudowy i budowy chodników, zjazdów, przejść dla pieszych, zieleńców, linii oświetlenia ulicznego zlokalizowanych w części na działkach oznaczonych nr geod.: 1548/3, 1568/29, 1737/2, 2549/1, 2658/8, 2598/6, 2577/1, 1453, 1563/2, 2600/2, 2621/1, 2577/2, 2595/2, 2596/11, 2596/13, 2597/1, 2599/1, 1568/20, 1568/16, 1563/4, 1548/4 w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI.

         W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
 Burmistrza
Miasta Bielsk Podlaski

Kierownik Ref. Gosp. Przestrzennej

Kazimierz Prus

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

poprzez umieszczenie w dniu 15.12.2017 r. na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

 

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Data wytworzenia: 2017-12-15

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2017-12-15

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2017-12-15