Informacja - GP.6733.35.2017.PK z dnia 2018-02-23 dotyczący obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.35.2017.PK

Data wydania 2018-02-23
w sprawie obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.35.2017.PK
Tytuł GP.6733.35.2017.PK

 

Bielsk Podlaski, dnia 23 luty 2018 r.

nasz znak: GP.6733.35.2017.PK

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) - Urząd Miasta Bielsk Podlaski podaje do publicznej wiadomości, iż w postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego wszczętym na wniosek z dnia 23.10.2017 r. złożony przez PGE Dystrybucja S.A. w siedziba w Lublinie, w imieniu i na rzecz której występuje ELSAM  Mirosław Sajewicz, ul. Żytnia 11, 17-100 Bielsk Podlaski – zostały skompletowane akta sprawy.

          Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę podziemnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV i budowę podziemnej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV oraz budowę kontenerowej stacji transformatorowej zlokalizowaną na części działek oznaczonych nr ewid.: 51/2, 53, 68/7, 213/6, 213/4, 213/3, 213/2, 213/1, 213/5, 61/4, 61/9, 61/8, 68/11, 74/30, 74/31, 74/39, 125, 74/37, 74/43, 74/48, 135, 136, 138/3 położonych w obrębie: 1 HOŁOWIESK oraz na części działek oznaczonych nr ewid.: 4678, 4496/2, 4596, 4662/1, 4597, 4598, 4599, 4600 położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI przy ul. Wysokiej, Górnej, Kleszczelowskiej i Hołowieskiej w Bielsku Podlaskim.

        W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

podpisał

z upoważnienia Burmistrza Miasta

 Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej

Kazimierz Prus

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

poprzez  umieszczenie w dniu  23.02.2018 r. na:

-  tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

-  stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

-  słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Data wytworzenia: 2018-02-23

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2018-02-23

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2018-02-23