Informacja - GP.6733.32.2017.PK z dnia 2017-11-20 dotyczący obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.32.2017.PK

Data wydania 2017-11-20
w sprawie obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.32.2017.PK
Tytuł GP.6733.32.2017.PK

 

Bielsk Podlaski, dnia 20 listopada 2017 r.

nasz znak: GP.6733.32.2017.PK

 O B W I E S Z C Z E N I E

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) - Urząd Miasta Bielsk Podlaski podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie wszczętej na wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego złożony w dniu 29.09.2017 r., przez T-MOBILE POLSKA S.A. z siedzibą przy ul. Marynarskiej 12, 02-674 Warszawa, reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Andrzeja SZYMAŃSKIEGO, zam. Warszawa – zostały skompletowane akta sprawy.

            Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę stacji bazowej telefonii komórkowej, w skład której wchodzi wieża telekomunikacyjna o wysokości ok. 38,5 m wraz z urządzeniami i antenami oraz ogrodzeniem zlokalizowaną na części działki oznaczonej nr ewidencyjnymi: 2488/4 położonej w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI  przy ul. Mickiewicza 154 w Bielsku Podlaskim.

           W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

podpisał

z upoważnienia Burmistrza Miasta

 Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej

Kazimierz Prus

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

poprzez  umieszczenie w dniu  21.11.2017 r. na:

-  tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

-  stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

-  słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Data wytworzenia: 2017-11-20

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2017-11-20

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2017-11-20