Informacja - GP.6733.32.2017.PK - odmowa ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla T-MOBILE POLSKA S.A. z dnia 2017-11-30 dotyczący OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji nr 35/2017 w sprawie nr GP.6733.32.2017.PK

Data wydania 2017-11-30
w sprawie OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji nr 35/2017 w sprawie nr GP.6733.32.2017.PK
Tytuł GP.6733.32.2017.PK - odmowa ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla T-MOBILE POLSKA S.A.

Bielsk Podlaski, dnia 30 listopada 2017 r.

nasz znak: GP. 6733.32.2017.PK

 O B W I E S Z C Z E N I E

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 35/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. odmawiająca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w skład której wchodzi wieża telekomunikacyjna o wysokości ok. 38,5 m wraz z urządzeniami i antenami oraz ogrodzeniem zlokalizowaną na części działki oznaczonej nr ewidencyjnymi: 2488/4 położonej w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI przy ul. Mickiewicza 154 w Bielsku Podlaskim. Postępowanie w sprawie przeprowadzono na wniosek złożony w dniu 29.09.2017 r., przez T-MOBILE POLSKA S.A. z siedzibą przy ul. Marynarskiej 12, 02-674 Warszawa, reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Andrzeja SZYMAŃSKIEGO, zam. Warszawa.

          W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
 Burmistrza
Miasta Bielsk Podlaski

Kierownik Ref. Gosp. Przestrzennej

Kazimierz Prus

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

poprzez umieszczenie w dniu 30.11.2017 r. na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

 

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Data wytworzenia: 2017-11-30

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2017-11-30

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2017-11-30