Informacja - GP.6733.30.2017.PK z dnia 2017-10-31 dotyczący OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji nr 32/2017 w sprawie nr GP.6733.30.2017.PK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data wydania 2017-10-31
w sprawie OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji nr 32/2017 w sprawie nr GP.6733.30.2017.PK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Tytuł GP.6733.30.2017.PK

Bielsk Podlaski, dnia 31 października 2017 r.

nasz znak: GP. 6733.30.2017.PK

  O B W I E S Z C Z E N I E

           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 32/2017 z dnia  31 października 2017 r. wydana na wniosek złożony w dniu 12.09.2017 r., przez Prokuraturę Okręgową w Białymstoku z siedzibą przy ul. Kilińskiego 14, 15-950 Białystok, reprezentowaną przez Prokuratora Okręgowego Pana Andrzeja Purymskiego.

         Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Bielsku Podlaskim wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i parkingiem wewnętrznym zlokalizowanych na działce oznaczonej nr ewidencyjnymi: 1074/14 położonej w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI  przy ul. Żwirki i Wigury w Bielsku Podlaskim.

           W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
 Burmistrza
Miasta Bielsk Podlaski

Kierownik Ref. Gosp. Przestrzennej

Kazimierz Prus

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

poprzez umieszczenie w dniu 31.10.2017 r. na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

 

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Data wytworzenia: 2017-10-31

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2017-10-31

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2017-10-31