Data wydania 2021-03-05
w sprawie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV, planowanej na części działki oznaczonej nr geod.: 3356, położonej u zbiegu ul. Białowieskiej i ul. Traugutta oraz części działki oznaczonej nr geod. 3176 stanowiącej pas drogowy ul. Traugutta, (obręb: 3 BIELSK PODLASKI) zlokalizowanych w Bielsku Podlaskim
Tytuł GP.6733.3.2021.PW

budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV, planowanej na części działki oznaczonej nr geod.: 3356, położonej u zbiegu ul. Białowieskiej i ul. Traugutta oraz części działki oznaczonej nr geod. 3176 stanowiącej pas drogowy ul. Traugutta, (obręb: 3 BIELSK PODLASKI) zlokalizowanych w Bielsku Podlaskim

 

Urząd Miasta Bielsk Podlaski
Kopernika 1
17-100 Bielsk Podlaski

Bielsk Podlaski; dnia 05 marca 2021 r.

GP.6733.3.2021.PW

O B W I E S Z C Z E N I E

     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) - Urząd Miasta Bielsk Podlaski podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym prowadzonej na wniosek z dnia 16. 02. 2021 r. złożony przez PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w imieniu i na rzecz której występuje pełnomocnik Pan Gracjan Jończak, ul. Sitarska 18, 18-301 Zambrów – zostały skompletowane akta sprawy.

     Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV, planowanej na części działki oznaczonej nr geod.: 3356, położonej u zbiegu ul. Białowieskiej i ul. Traugutta oraz części działki oznaczonej nr geod. 3176 stanowiącej pas drogowy ul. Traugutta, (obręb: 3 BIELSK PODLASKI) zlokalizowanych w Bielsku Podlaskim.

     W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

z upoważnienia Burmistrza Miasta
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej
Kazimierz PRUS

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez  umieszczenie w dniu  05.03.2021 r. na:

-  tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,
-  stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,
-  słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski inspektor GP

Data wytworzenia: 2021-03-05

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Modyfikujący: Paweł Wasilewski

Data modyfikacji: 2021-03-05

Opublikował: Paweł Wasilewski

Data publikacji: 2021-03-05