Informacja - GP.6733.28.2017.PK z dnia 2017-09-19 dotyczący obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data wydania 2017-09-19
w sprawie obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Tytuł GP.6733.28.2017.PK

 

Bielsk Podlaski, dnia 19 września 2017 r.

nasz znak: GP.6733.28.2017.PK

 O B W I E S Z C Z E N I E

 

           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1073) w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) - Urząd Miasta Bielsk Podlaski podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego prowadzonym na wniosek z dnia 29.08.2017 r., złożony przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z siedzibą przy ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski. – zostały skompletowane akta sprawy.

          Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę napowietrzno-kablowej linii oświetlenia ulicznego zlokalizowanej na części działek oznaczonych nr ewidencyjnymi: 170 – stanowiącej pas drogowy ul. Gajowej oraz 159/17 (ul. Wilcza) położonych w obrębie: 2 STUDZIWODY w Bielsku Podlaskim.

            W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

podpisał

z upoważnienia Burmistrza Miasta

 Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej

Kazimierz Prus

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

poprzez  umieszczenie w dniu  19.09.2017 r. na:

-  tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

-  stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

-  słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Data wytworzenia: 2017-09-19

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2017-09-19

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2017-09-19