Informacja - GP.6733.28.2017.PK z dnia 2017-09-04 dotyczący OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE GP.6730.28.2017.PK

Data wydania 2017-09-04
w sprawie OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE GP.6730.28.2017.PK
Tytuł GP.6733.28.2017.PK

            Bielsk Podlaski,  04 września 2017 r.

znak sprawy: GP.6733.28.2017.PK

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1073) w związku z art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r. nr poz. 2147 ze zm.) w myśl art. 61 §4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), Urząd Miasta Bielsk Podlaski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym na wniosek złożony w dniu 29.08.2017 r., złożony przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z siedzibą przy ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski.

            Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę napowietrzno-kablowej linii oświetlenia ulicznego zlokalizowanej na części działek oznaczonych nr ewidencyjnymi: 170 – stanowiącej pas drogowy ul. Gajowej oraz 159/17 (ul. Wilcza) położonych w obrębie: 2 STUDZIWODY w Bielsku Podlaskim.

            Zapraszamy do udziału w przedmiotowym postępowaniu, które prowadzone jest w pokoju nr 215 (II piętro) Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, przy ul. Kopernika 1.

            Ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji na opisanym wyżej terenie mogą być wnoszone w terminie 7 dni po doręczeniu  niniejszego  obwieszczenia.

             W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.                                                                                       

Podpisała

Bożena Zwolińska

Z-ca Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

w dniu 06.09.2017 r. poprzez:

 - wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  Bielsk Podlaski;

 - umieszczenie na stronie internetowej;

 - słupach ogłoszeniowych na terenie miasta;

 - w tym w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni od dnia ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Data wytworzenia: 2017-09-04

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2017-09-06

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2017-09-06