Informacja - GP.6733.27.2017.PK z dnia 2017-10-10 dotyczący OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji nr 31/2017 w sprawie nr GP.6733.27.2017.PK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data wydania 2017-10-10
w sprawie OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji nr 31/2017 w sprawie nr GP.6733.27.2017.PK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Tytuł GP.6733.27.2017.PK

Bielsk Podlaski, dnia 10 października 2017 r.

nasz znak: GP. 6733.27.2017.PK

 O B W I E S Z C Z E N I E

           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 31/2017 z dnia  10 października 2017 r. wydana na wniosek z dnia 17.08.2017 r., złożony przez  PPHU „LENEX”  Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wyszyńskiego 2, 17-100 Bielsk Podlaski, reprezentowane przez Pana Mirosława FIŁONOWICZA, zam. Białystok.

 

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej zlokalizowaną na części działek oznaczonych nr ewidencyjnymi:
- 217/6, 217/9, 217/10, 217/12, 217/15, 217/18, 339/5 – stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytk. wiecz. osób i podmiotów trzecich;

- 59/17, 59/38                – stanowiącej tereny zamknięte PKP;

- 59/41                            – stanowiącej pas drogi wojewódzkiej ul. 11 Listopada;

- 59/42, 217/2, 339/3    – stanowiącej pas drogi gminnej ul. Wyszyńskiego,  położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI.

             W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

podpisał z upoważnienia
 Burmistrza
Miasta Bielsk Podlaski

Kierownik Ref. Gosp. Przestrzennej

Kazimierz Prus

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

poprzez umieszczenie w dniu 10.10.2017 r. na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Data wytworzenia: 2017-10-10

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2017-10-10

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2017-10-10